เอกสารข้อมูลสำหรับกลุ่มตัวอย่าง/
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย แบบประเมินสำหรับช่วยคัดกรองและประเมินความพร้อมผ่านเว็บไซต์