ณ สกิลแลนด์

ดินแดนอันล้ำค่า

ยินดีต้อนรับว่าที่ผู้ประกอบการทุกคน

ถึงเวลาที่จะมาตามหาเส้นทางการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ

ณ ที่แห่งนี้มีต้นแห่งการประกอบการ
เป็นศูนย์กลางการเติบโตที่รอให้คุณมาค้นพบ

เริ่มต้น

ผู้อยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้
คือเผ่าพันธุ์

“ มีสกิล ”

ซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถแตกต่างกันไป
ในฐานะผู้พัฒนาสกิลแลนด์ ต้องหาเหล่าผู้ช่วย
ที่มีทักษะฝีมือดีเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญ
ในการสร้างฐานให้ดินแดนเติบโตยิ่งใหญ่...

มาค้นหาต้นแห่งการประกอบการ
และเพื่อน ๆ มีสกิลของคุณกัน

คุณเข้าใจและยินยอมเข้าร่วมตอบแบบทดสอบด้วยความสมัครใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ยินยอมตอบแบบประเมิน ฯ

ยินยอมให้เก็บรักษาข้อมูล

คุณเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการชุมชนหรือไม่ *
บทบาทของคุณ *
ประเภทของการประกอบการ * สินค้าหลัก ตอบได้เพียงข้อเดียว
สินค้ารอง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ชื่อร้านค้า/บริษัท/ห้างร้าน/องค์กร/โครงการ/วิสาหกิจ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ * ในกรณีที่ไม่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กรุณาตอบว่าไม่มี
ภูมิภาค *
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ *
กรอกรายละเอียดที่อยู่
รายได้ของคุณต่อเดือน *
ประเภทของธุรกิจ *
ที่อยู่ของกลุ่ม *
กรอกรายละเอียดที่อยู่
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ *
จำนวนสมาชิกของกลุ่ม/จำนวนพนักงาน *
ที่มาของแหล่งทุน * สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
รายได้จากการประกอบการต่อเดือน *
รางวัลเเละการรับรองที่เคยได้รับ * สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ทรัพย์สินทางปัญญา * สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

กติกา


คุณเห็นด้วยกับ
ข้อความต่อไปนี้ในระดับใด

เกณฑ์การประเมิน

1 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติน้อยที่สุด
2 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติน้อย
3 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติปานกลาง
4 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติมาก
5 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติมากที่สุด

1. ฉันอยากเป็นผู้ประกอบการ *
1 / 89 -
2. การทำธุรกิจไม่ต้องหวังผลกำไร *
2 / 89 -
3. การพัฒนาธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายระยะยาว *
3 / 89 -
4. ผลิตภัณฑ์ต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค *
4 / 89 -
5. ธุรกิจที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม *
5 / 89 -
6. ฉันไม่มีความสุขในการทำงาน *
6 / 89 -
7. ฉันรับผิดชอบงานของฉันเป็นอย่างดี *
7 / 89 -
8. ฉันชอบหาความรู้และเพิ่มทักษะให้ตัวเองอยู่เสมอ *
8 / 89 -
9. ฉันอยากประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจ *
9 / 89 -
10. ฉันมีความเชี่ยวชาญในงานที่ฉันทำ *
10 / 89 -
11. ฉันสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้เร็วและถูกต้อง *
11 / 89 -
12. ฉันกังวลเวลาพบเจอคนใหม่ ๆ *
12 / 89 -
13. ฉันมักพบปัญหาในการคิดไอเดียใหม่ ๆ *
13 / 89 -
14. ฉันมักมีปัญหาในการทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก *
14 / 89 -
15. ฉันสรุปภาพรวมและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ *
15 / 89 -
16. ฉันคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน *
16 / 89 -
17. ฉันชอบช่วยเหลือคนรอบตัวเสมอ *
17 / 89 -
18. ฉันมักถูกเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเสมอ *
18 / 89 -
19. ฉันมักมีความคิดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ *
19 / 89 -
20. ฉันคิดว่าความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดี *
20 / 89 -
21. ฉันมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ *
21 / 89 -
22. ฉันคิดว่าความคิดเห็นของฉันถูกต้องที่สุด *
22 / 89 -
23. ฉันตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้เสมอ *
23 / 89 -
24. ฉันรู้สึกพอใจเมื่อทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จ *
24 / 89 -
25. ฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม *
25 / 89 -
26. ฉันพบว่าการทำความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเป็นเรื่องยาก *
26 / 89 -
27. ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนตัดสินใจ *
27 / 89 -
28. ฉันไม่สนใจข่าวสารบ้านเมือง *
28 / 89 -
29. ฉันคิดวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เอาไว้ล่วงหน้า *
29 / 89 -
30. ฉันคิดว่าก่อนทำธุรกิจต้องเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) *
30 / 89 -
31. ฉันรู้สึกว่าการวางแผนการเงินมีความจำเป็น *
31 / 89 -
32. ฉันรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องจำเป็นในการประกอบการ *
32 / 89 -
33. ฉันคิดว่าเทคโนโลยีทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำงาน *
33 / 89 -
34. ฉันมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสในการพัฒนา *
34 / 89 -
35. ฉันคิดว่านวัตกรรมเป็นเรื่องไกลตัว *
35 / 89 -
สำเร็จแล้ว 1 ขั้น ต่อไป...เราไปตามหาน้องมีสกิล
ที่จะมาช่วยพัฒนาสกิลแลนด์ของเรากันเลย

กติกา

เลือกระดับตัวเลขให้ตรงกับ
สภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ (ความคาดหวัง)
ตามระดับการปฏิบัติของท่าน

เกณฑ์การประเมิน

สภาพปัจจุบัน

1 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติน้อยที่สุด
2 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติน้อย
3 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติปานกลาง
4 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติมาก
5 = มีคุณลักษณะหรือปฏิบัติมากที่สุด

สภาพที่คาดหวัง

1 = พึงประสงค์หรือมุ่งหวังให้ปฏิบัติน้อยที่สุด
2 = พึงประสงค์หรือมุ่งหวังให้ปฏิบัติน้อย
3 = พึงประสงค์หรือมุ่งหวังให้ปฏิบัติปานกลาง
4 = พึงประสงค์หรือมุ่งหวังให้ปฏิบัติมาก
5 = พึงประสงค์หรือมุ่งหวังให้ปฏิบัติมากที่สุด

1. คุณผลิตสินค้าได้ทันตามคำสั่งซื้อ หรือให้บริการได้เพียงพอตามความต้องการของลูกค้า
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
36 / 89 -
2. หากเกิดปัญหาในการผลิตหรือการให้บริการขึ้น คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
37 / 89 -
3. คุณรักษาคุณภาพในการผลิต ของสินค้า/บริการ ได้อย่างสม่ำเสมอ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
38 / 89 -
4. คุณปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อผลิตสินค้าและบริการได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
39 / 89 -
5. คุณวางแผนการผลิตสินค้าและบริการล่วงหน้าได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
40 / 89 -
6. คุณถ่ายทอดความรู้และทักษะการผลิตหรือการบริการ ไปสู่ผู้อื่นได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
41 / 89 -
สวัสดี เราชื่อน้องมีของ เราจะมาช่วยคุณเรื่องการผลิต
มาพัฒนาวิธีผลิตของเราด้วยกันนะ
7. สินค้าหรือบริการของคุณมีรูปแบบเป็นที่ชื่นชอบและต้องการของลูกค้า
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
42 / 89 -
8. สินค้าหรือบริการของคุณมีคุณภาพและมาตรฐาน
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
43 / 89 -
9. สินค้าหรือบริการของคุณมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
44 / 89 -
10. ราคาขายสินค้าหรือบริการของคุณสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการขายได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
45 / 89 -
11. คุณขนส่งสินค้าหรือให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
46 / 89 -
12. คุณมีช่องทางการขายสินค้าหรือบริการที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
47 / 89 -
13. คุณมีวิธีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่ดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
48 / 89 -
14. คุณแบ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน เช่น เพศ วัย อายุ รายได้ ไลฟ์สไตล์และความสนใจ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
49 / 89 -
15. คุณมีการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่จะขายสินค้าหรือบริการ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
50 / 89 -
16. คุณมีการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการของคุณ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
51 / 89 -
17. คุณวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอย่างไร
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
52 / 89 -
18. คุณทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของคุณได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
53 / 89 -
19. คุณมีการวางแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
54 / 89 -
20. คุณใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์หรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
55 / 89 -
สวัสดี เราชื่อน้องมีกำไร เราจะมาช่วยคุณเรื่องการตลาด
มาคิดแผนประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยกันนะ
21. คุณใช้ดิจิทัลได้โดยรู้ในสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เช่น ไม่นำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่คุกคามผู้อื่น
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
56 / 89 -
22. คุณใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มได้ เช่น Line Facebook Instagram
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
57 / 89 -
23. คุณมีการป้องกันความปลอดภัยของคุณในโลกดิจิทัล เช่น ตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย มีการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
58 / 89 -
24. คุณวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อดิจิทัลได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
59 / 89 -
25. คุณใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook YouTube Instagram Tiktok Line เว็บไซต์ Shopee Lazada ในการประกอบการของคุณ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
60 / 89 -
26. คุณนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โปรแกรม แอปพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการประกอบการของคุณ เช่น การทำบัญชี การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
61 / 89 -
27. คุณแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้งานเทคโนโลยีได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
62 / 89 -
28. คุณเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานจากสื่อดิจิทัลได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
63 / 89 -
29. คุณมักจะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
64 / 89 -
30. คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านช่องทางดิจิทัลได้ เช่น zoom google meet
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
65 / 89 -
31. คุณหาความรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
66 / 89 -
สวัสดี เราชื่อน้องมีเทค เราจะมาช่วยคุณเรื่องดิจิทัล
มาลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยกันนะ
32. คุณเข้าใจและรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
67 / 89 -
33. คุณกำหนดแนวทางการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหา โดยยึดความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นหลัก
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
68 / 89 -
34. คุณสามารถระดมความคิดที่หลากหลาย จนนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
69 / 89 -
35. คุณสามารถสร้างต้นแบบสินค้า/บริการและทดลอง ก่อนนำไปขายจริง
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
70 / 89 -
36. คุณสามารถปรับปรุงสินค้า/บริการ ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่เสมอ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
71 / 89 -
37. คุณมักเป็นผู้ที่คิดไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ในเวลาที่จำกัด
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
72 / 89 -
38. คุณมักเป็นผู้ที่คิดไอเดียได้ครอบคลุมหลากหลายมุมมอง
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
73 / 89 -
39. คุณมักเป็นผู้ที่คิดไอเดียที่แปลกใหม่ แตกต่างและไม่ซ้ำจากที่มีอยู่ โดยไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
74 / 89 -
40. คุณมักเป็นผู้ที่คิดไอเดีย ที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
75 / 89 -
41. คุณสืบค้นข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
76 / 89 -
สวัสดี เราชื่อน้องมีศิลป์ เราจะมาช่วยคุณเรื่องการออกแบบ
มาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ด้วยกันนะ
42. คุณรู้วิธีในการตั้งราคาสินค้าและบริการ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
77 / 89 -
43. คุณรู้วิธีการคำนวณต้นทุนและผลกำไรและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
78 / 89 -
44. คุณทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
79 / 89 -
45. คุณวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
80 / 89 -
46. คุณวางแผนการลงทุนเพื่อให้การประกอบการของคุณเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่คาดหวัง
81 / 89 -
สวัสดี เราชื่อน้องมีตังค์ เราจะมาช่วยคุณเรื่องการเงิน
มาวางแผนการเงินด้วยกันนะ