แบบสํารวจหน่วยจัดการเรียนรู้
(Community Agent Canvas)

เครื่องมือสํารวจตัวเองเพื่อวิเคราะห์
ฐานอัตลักษณ์และทรัพยากร

สามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทั้ง pdf หรือ powerpoint  

แบบสํารวจฐานทรัพยากรชุมชน
(Community Canvas)

เพื่อวิเคราะห์ฐานอัตลักษณ์และทรัพยากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

วิธีส่งผลงาน

ท่านสามารถส่งผลงานได้ที่ไลน์ official  นัดหมายอบรมครั้งต่อไป ผ่านช่องทาง  

 Me skill Line Official